Day 3, 70 miles from Santa Ynez to San Luis Obispo. Farming art near Santa Maria.